Duurzaamheid en de energietransitie

In 2030 willen we in Nederland onze CO2-uitstoot met de helft hebben verminderd ten opzichte van 1990. Dit betekent dat in 2030 in totaal 1,5 miljoen bestaande woningen met duurzame energie moeten worden verwarmd. Voor een duurzame energievoorziening is het noodzakelijk dat inwoners en bedrijven minder energie gebruiken en veel meer hernieuwbare bronnen voor energie, warmte en koude benutten. Aardwarmte biedt die duurzame, hernieuwbare warmte. 

Duurzame warmtevoorziening 


Aardwarmte onderscheidt zich van andere warmtebronnen – zoals fossiele energie – doordat bij aardwarmtewinning en gebruik nauwelijks CO2 of fijnstof vrijkomt. Aardwarmte kan in een aanzienlijk deel van de warmtebehoefte van woningen en bedrijven voorzien. Het is een constante warmte; alleen op heel koude dagen is een aanvullende warmtebron nodig, zoals restwarmte, groen gas of biomassa. 

Voor een duurzame energievoorziening is het noodzakelijk dat inwoners en bedrijven minder energie gebruiken en veel meer hernieuwbare bronnen voor energie, warmte en koude. Aardwarmte biedt die duurzame, hernieuwbare warmte. De aardwarmtesector heeft haar visie op de toekomst van aardwarmte in Nederland vastgelegd in een masterplan. Hierin wordt uiteengezet hoe aardwarmte zich samen met andere warmtebronnen kan doorontwikkelen tot een basis energiebron. Lees meer over de ontwikkelingen in Nederland. 

TNO-onderzoek 

Om geothermie volledig CO2-neutraal te kunnen maken heeft TNO onderzocht hoe schadelijke emissies door exploitatie van geothermie en de distributie in een warmtenet zijn te minimaliseren.

Download hier de factsheet ‘Duurzaamheid geothermie’

Geothermie is een van de schoonste duurzame warmtebronnen. Toch is aardwarmte niet honderd procent CO2-neutraal. Zo komt er bij de winning van geothermisch water gas mee omhoog (bijvangst) en veroorzaken de gebruikte pompen enige CO2-uitstoot.

“Geothermie is vele malen schoner dan het gebruik van aardgas voor verwarming en doet het in vergelijking met andere duurzame warmtebronnen ook heel goed, maar het mooiste is natuurlijk aardwarmte die volledig CO2-neutraal is”, zegt expert geothermie Maurice Hanegraaf van TNO.

Geothermie scoort goed

Eind 2020 publiceerde TNO een onderzoek naar de duurzaamheid van geothermie in warmtenetten. Daaruit bleek dat de CO2-uitstoot van geothermie ongeveer 90% lager is dan bij cv-ketels op aardgas. In de nieuwe studie berekende TNO de duurzaamheid van geothermie in vergelijking met andere warmtebronnen als warmte-krachtkoppeling (WKK), aquathermie met warmte-koude opslag (WKO), restwarmte en een cv-ketel en hoeveel CO2-emissies daarmee gepaard gaan. Geothermie springt er dan gunstig uit.

Energietransitie 

In het Klimaatakkoord staat de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). In 2021 moeten gemeenten voor alle wijken een plan hebben voor een warmtevoorziening zonder aardgas. Regio’s en gemeenten kiezen altijd voor een combinatie van energiebronnen. Aardwarmte krijgt in de collectieve “energiemix” naar verwachting een belangrijkere plaats. 

In 2030 willen we in Nederland onze CO2-uitstoot met de helft hebben verminderd ten opzichte van 1990. Dit betekent dat in 2030 in totaal 1,5 miljoen bestaande woningen met duurzame energie moeten worden verwarmd. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de dertig energieregio’s in Nederland de komende tijd onderzoeken hoe en waar we duurzame elektriciteit kunnen opwekken en welke warmtebronnen in plaats van aardgas komen. Elke regio kiest daarbij een eigen weg. De plannen worden vastgelegd in een Regionale Energiestrategie (RES). 

 

Bron: allesoveraardwarmte.nl